Obchodní podmínky

  • Ubytovatel zaplacením nájemného na účet  poskytuje ubytovanému předmět přechodného nájmu k užívání na sjednanou dobu.

 

  • Pokud není rezervace zaplacena do 24 hodin, rezervace je automaticky zrušena.

 

  • Cena za přechodný nájem je splatná předem na účet 2701123934/2010. V případě nevyužití rezervovaného předmětu nájmu anebo jeho částečného využití se již zaplacená cena příp. její alikvotní část ubytovanému nevrací.

 

  • Ubytovatel odevzdá ubytovanému předmět přechodného nájmu ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Naproti tomu ubytovaný po uplynutí sjednané doby předá předmět přechodného nájmu v řádném stavu, beze škod; na předmětu nájmu nesmí provádět změny či úpravy.

 

  • Ubytovaný je povinen dbát bezpečnosti při užívání předmětu přechodného nájmu (týká se zejména užívání ohniště, grilu, sauny, vířivého sudu, litinových kamen ve stanu ). Za případnou zdravotní újmu, kterou ubytovaný utrpí při nesprávném nebo nezodpovědném užívání předmětu přechodného nájmu nenese ubytovatel odpovědnost.

 

  • Ubytovaný nesmí předmět přechodného nájmu užívat s domácím zvířetem .

 

  • Ubytovatel je oprávněn přechodný nájem ukončit před uplynutím sjednané doby okamžitým zrušením (účinné doručením ubytovanému), porušuje-li ubytovaný hrubě své povinnosti , anebo dobré mravy.

 

  • Provozovatelem je: Jarmila Dostálová, Na Vyhlídce 1256/21, 74706 Opava – Kylešovice; ICO: 64606651, DIC: 7460185436, Neplátce DPH